2 Juni  Södertälje bk

Beskrivare Mikael Pålblad

(6 Oktober Södertälje Bk Freja)

1a Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Rex, Lova, Bangsi, Daisy,Freja
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
Lilo
1b Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
 Rex, Lilo, Lova, Bngsi, Daisy,Freja

 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering.
Rex,Lilo, Lova, Bangsi


Accepterar, svarar med kontaktbeteende
Daisy,Freja
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Rex, Lilo, Bangsi, Daisy,Freja

 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
Lova
2b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.


Griper direkt med hela munnen.
Rex, Lilo, Lova, Bangsi, Daisy,Freja

 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

2c Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
Lilo, Bangsi,Daisy,Freja
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Lova

 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

Rex

3a2 Startar inte
Rex,Bangsi 1
Startar, men avbryter.
Lova 1, Daisy 1
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Lilo 1, Bangsi 2

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Lilo 2,Lova 2, Daisy 2,Freja1

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Freja 2
3b2 Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
Rex,Bangsi 1, Daisy 1
Griper inte, nosar på föremålet.

Lilo 1,Lova 1,Daisy 2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.

Lilo 2, Lova 2,Freja1

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. 2

Bangsi 2,Freja 2

4 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
Lilo,Lova

 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Rex, Bangsi, Daisy,Freja

 

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a Engageras inte av figuranten.
Kontroll, avbrott förekommer.
Jack
Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
Rex,Lilo,Lova, Bangsi, Daisy,

 

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.
Freja
Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b Visar inga hotbeteenden.
Rex,Lilo,Lova,Bangsi, Daisy,


Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del
Freja
Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c Går inte fram till figuranten.
Rex
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Lilo,Bangsi, Daisy,
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

 

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Lova,Freja
5d Visar inget intresse.
Rex
Leker inte, men visar intresse.
Lilo,Bangsi, Daisy,
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

 

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
Lova,Freja
5e Visar inget intresse
Rex,Lilo, Bangsi


Blir aktiv men avbryter.
Daisy
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Lova,Freja
Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

6a Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Lova, Daisy
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Rex,Lilo,Bangsi,Freja

Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.
6b Visar inga hotbeteenden.
Rex,LovaBangsi,Daisy

 

Visar enstaka hotbeteenden
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Lilo,Freja
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.
Freja

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Bangsi

Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Lova
Går fram till overallen utan hjälp.
Rex,Lilo,Daisy
6d Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Rex, Lilo, Bangsi,Daisy

 

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Lova,Freja
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e Visar inget intresse.

Lilo,Lova,Bangsi,Daisy,

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle
Freja
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Rex
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a Stannar inte eller kort stopp.
Freja

Hukar sig och stannar
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Rex,Lilo,Lova,Bangsi,Daisy

Flyr högst 5 meter.

 

Flyr mer än 5 meter.
7b Går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Freja

 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Lilo
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Lova
Går fram till skramlet utan hjälp
Rex,Bangsi,Daisy
7c Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Rex,Bangsi,Daisy

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Lilo
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet
Lova
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
Freja

7d Visar inget intresse

Lilo,Bangsi Freja

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.
Daisy
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.
Rex,Lova,
Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a Visar inga hotbeteenden.
Rex,Bangsi Freja
Visar enstaka hotbeteenden


Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Lilo,Lova,Daisy

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte
Tittar mot spökena då och då.
Bangsi
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .
Rex,Freja

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.
Lilo,Lova, Daisy

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Rex,Bangsi
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Lilo,Lova
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Daisy,Freja
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

 

8d Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid

Lilo

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.
Bangsi,Daisy
Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Lova,Freja
Går fram till fig. utan hjälp.
Rex
8e Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid.
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten.
Bangsi,Daisy,Freja


Tar själv kontakt med figuranten.

Rex,Lilo,Lova,Freja

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Rex, Lilo,Lova,Bangsi,Daisy,Freja
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Bangsi,Daisy,Freja
Griper direkt med hela munnen.
Lilo
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
Rex,Lova
10 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Rex, Lova, Bangsi, Daisy,Freja

Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.

Lilo

 

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.