Jack, Gibson, Maia, Kia, Busan och Freja 8 Maj Södertälje bk

Beskrivare Benita Stellberg & Patrik Grönfelt

1a Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Freja
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Jack, Gibson, Maia, Kia, Busan
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Gibson,Freja, Jack
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
 Maia, Busan, Kia

 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
Accepterar hantering.
Maia, Freja, Gibson


Accepterar, svarar med kontaktbeteende
Jack, Busan, Kia
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.
Jack, Gibson, Maia, Kia, Busan Freja

 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Gibson


Griper direkt med hela munnen.
Jack,  Maia, Kia, Busan Freja

 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

2c Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
Freja
Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
Jack
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Gibson, Maia, Busan

 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

Kia

3a2 Startar inte
Jack, Gibson, Maia
Startar, men avbryter.
Kia Busan Freja
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.


Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b2 Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
Jack, Gibson, Maia, Kia, Busan Freja
Griper inte, nosar på föremålet.

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.

 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. 2

 

4 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Freja, Busan, Jack, Kia

 

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Maia, Gibson
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a Engageras inte av figuranten.
Freja
Kontroll, avbrott förekommer.
Jack
Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
Maia, Gibson, Busan, Kia

 

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b Visar inga hotbeteenden.
Jack, Gibson, Maia, Kia, Busan Freja


Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c Går inte fram till figuranten.
Freja, Maia, Jack
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Kia
Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Gibson, Busan

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d Visar inget intresse.
Freja, Maia, Jack
Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
Kia

 

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
Gibson, Busan
5e Visar inget intresse
Freja, Maia, Jack


Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Gibson, Kia
Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Busan

 

6a Stannar inte eller kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gibson
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Jack, Busan, Freja

Flyr högst 5 meter.
Kia, Maia
Flyr mer än 5 meter.
6b Visar inga hotbeteenden.
Maia, Gibson, Busan, Jack, Kia

 

Visar enstaka hotbeteenden
 Freja
Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.
Kia,Busan, Freja
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Jack, Gibson, Maia

Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Jack, Kia

 

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Maia, Gibson
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Freja, Busan
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e Visar inget intresse.

Kia, Jack

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
Busan, Gibson, Maia, Freja
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a Stannar inte eller kort stopp.
Jack, Kia
Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Freja, Maia, Gibson, Busan

Flyr högst 5 meter.

 

Flyr mer än 5 meter.
7b Går inte fram.
Busan
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Kia, Gibson, Freja

 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Maia
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp
Jack
7c Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Gibson, Jack, Kia

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Freja, Maia , Busan
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d Visar inget intresse

Kia, Jack, Gibson

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.
Busan, Maia, Freja
Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden

Busan, Jack

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Freja, Maia, Gibson, Kia

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.
Jack, Busan, Gibson, Maia

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
Kia, Freja
8c Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Jack
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

Freja, Maia, Gibson, Busan, Kia

8d Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid

Kia,Busan, Maia, Freja

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid.
Jack, Gibson
Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid.
Freja,Busan, Kia
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten.

Maia

Tar själv kontakt med figuranten.

Gibson, Jack

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Startar snabbt, leker aktivt.

Kia, Jack, Busan, Gibson, Maia, Freja

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Maia, Gibson, Kia
Griper direkt med hela munnen.
Freja, Busan, Jack,
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kia, Freja

Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.

Jack, Busan, Gibson, Maia

 

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.